Pojištění a finanční služby

MAKLERA SERVIS

Nabízíme vám kompletní servis pojištění pro jednotlivce


INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI A O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI

MAKLERA SERVIS, s.r.o., se sídlem Okrouhlá 99, PSČ 680 01, IČ: 29232520, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67322, zastoupená jednatelem Mgr. Petrem Šumberou, email: servis@maklera.cz, tel: 731135484, 516833184, web: www.maklera.cz

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) držitelem oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností zprostředkovatele. Zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném ČNB. Zápis zprostředkovatele  do registru ČNB je možné ověřit u ČNB na internetových stránkách www.cnb.cz, nebo na tel. +420 224 411 111.

Zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (email).

Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele www.maklera.cz, s čímž zákazník podpisem tohoto dokumentu souhlasí. Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou emailovou adresu.  V případě, že zákazník nemá pravidelný přístup ke službě internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit zprostředkovateli. V případě, že zákazník bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek zprostředkovateli a ten informace v této podobě zákazníkovi poskytne.

Zprostředkovatel v souladu se ZoDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Zprostředkovatel nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené ZoDPZ nebo jinými právními předpisy, včetně neobvyklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. Zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven, se kterými může zákazník sjednat pojištění prostřednictvím zprostředkovatele. Žádná pojišťovna, se kterou může zákazník sjednat pojištění prostřednictvím zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu zprostředkovatele. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách sdělí zprostředkovatel na žádost zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách zprostředkovatele.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny zprostředkovatele a na internetových stránkách zprostředkovatele  www.maklera.cz.

Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam z jednání“.

Zprostředkovatel je v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel není odměňování přímo zákazníkem.

Zprostředkovatel při zprostředkování nerezervotvorného pojištění poskytuje zákazníkovi doporučení ve smyslu ust. § 77 ZoDPZ, s výjimkou případů uvedených v § 77 odst. 3 ZoDPZ. Zprostředkovatel při zprostředkování rezervotvorného pojištění poskytuje zákazníkovi radu dle ust. § 78 ZoDPZ.

Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele může zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo emailem na kontaktní údaje zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka – www.cnb.cz, případně podat žalobu na zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr –www.finabitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Při řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění se můžete obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven  – www.ombudsmancap.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách zprostředkovatele.

 

V Blansku, dne 29. 8. 2022 

MAKLERA SERVIS, s.r.o.

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ

Smetanova 2395/8, 678 01 Blansko

Telefonní číslo: 516 833 184, 731 135 484

Provozní doba:
pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek od 8.15 do 16.00 hodin

Objednejte se nebo nám zanechte svůj telefon a my Vám zavoláme zpět, pojištění můžeme vyřídit i telefonicky.

Nahoře